-

Zadania CKP

Do zadań Centrum Kształcenia Praktycznego należy:

  1. Prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie całego lub częściowego programu nauczania dla danego zawodu.
  2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie przysposobienia do pracy dla uczniów gimnazjów.
  3. Doskonalenie nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu, w zakresie nowoczesnych technik i technologii,
  4. Prowadzenie kursów umożliwiających uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych.
  5. Prowadzenie zajęć uzupełniających w zakresie nauki zawodu dla młodocianych.
  6. Kształcenie w formie modułowej, zgodnie z programem nauczania dla danego zawodu lub profilu kształcenia ogólno zawodowego.
  7. Realizowanie pozaszkolnych form kształcenia umożliwiających spełnienie obowiązku nauki.