-

 Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie dokształca:

1. młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu
i uczęszczających do oddziałów wielozawodowych
w zasadniczych szkołach zawodowych - w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, jeżeli szkoła nie ma możliwości ich realizowania,

2. młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu
i nie uczęszczających do oddziałów wielozawodowych
w zasadniczych szkołach zawodowych - w zakresie teoretycznej nauki zawodu w celu przygotowania do egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika,

3. doskonalenie zawodowe osób dorosłych w zakresie wynikającym z potrzeb rynku pracy.

NASI UCZNIOWIE MAJĄ MOŻLIWOŚĆ:

  • odbywania zajęć w 9 salach wykładowych wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny,
  • korzystania z  2 nowoczesnych pracowni komputerowych,
  • korzystania z książek szkolnej biblioteki technicznej,
  • zakwaterowania w Internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie,
  • korzystania w trakcie zajęć z pracowni i pomocy dydaktycznych naszej szkoły.