-

Nasza placówka

Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie

Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie zajmuje się przygotowaniem teoretycznym w zawodzie i praktycznym młodzieży i dorosłych wynikającym z programów nauczania, a także innymi zadaniami zleconymi przez szkoły i organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze.

W skład Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie wchodzą następujące jednostki:

 • Centrum Kształcenia Praktycznego;
 • Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego;
 • Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy.

Do zadań Centrum Kształcenia Praktycznego należy:

 • prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe;
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie przysposobienia do pracy dla uczniów gimnazjów;
 • doskonalenie nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu;
 • kursy umożliwiające uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych;
 • zajęcia uzupełniające w zakresie nauki zawodu dla młodocianych;
 • prowadzenie pozaszkolnych form kształcenia umożliwiającego spełnienie obowiązku nauki;
 • kształcenie w formie modułowej, zgodnie z programem nauczania dla danego zawodu lub profilu kształcenia ogólno zawodowego.

Do zadań Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego należy:

 • dokształcanie młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych – w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych;
 • dokształcanie młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i nie uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych – w zakresie teoretycznej nauki zawodu w celu przygotowania do egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika;
 • doskonalenie zawodowe osób dorosłych w zakresie wynikającym z potrzeb lokalnego rynku pracy;
 • gromadzi i upowszechnia informacje o zakresie dokształcania „młodocianych” współpracując w tym zakresie z innymi ośrodkami dokształcania i doskonalenia zawodowego;
 • koordynuje i analizuje, wspólnie z Dyrektorami szkół oraz Wydziałem Edukacji w Starostwie Powiatowym w Tczewie, potrzeby w zakresie dokształcania „młodocianych”.

Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy  realizuje następujące cele:

 • wprowadzenie uczniów w świat wiedzy naukowej w ujęciu dyscyplinarnym;
 • wdrażanie uczniów do samodzielności i aktywnego udziału w życiu społecznym; 
 • przygotowanie uczniów do dalszej nauki i dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia oraz zawodu;
 • wyrównanie poziomu wykształcenia uczniów o różnych możliwościach intelektualnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych;
 • przyuczenie do zawodu uczniów klas II , którzy ukończyli 15 lat.

Ponadto w ciągu roku szkolnego świadczymy usługi w zakresie:

 • mechanika i  diagnostyka pojazdowa;
 • obróbka skrawaniem;
 • ślusarsko-spawalnicze.

Informacji udziela Biuro Obsługi Klienta w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00 pod nr telefonu 58 531 74 44.

Zapraszamy.