-

ZAPISY ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY

ZASADY REKRUTACJI I PRZYJMOWANIA SŁUCHACZY
DO SZKÓŁ ZAOCZNYCH
W ZESPOLE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W TCZEWIE
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Podstawa prawna: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. z 2015 r.  poz. 1942).
Rodzaje szkół zaocznych dla dorosłych, do których prowadzony jest nabór:
1)    Technik administracji – 4 semestry
2)    Technik BHP – 3 semestry
3)    Technik usług kosmetycznych – 4 semestry.

O przyjęciu do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę.
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na semestr pierwszy szkoły policealnej jest ukończenie szkoły średniej.
Kandydaci do szkół zaocznych muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (szkoła policealna).
O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
Dyrektor szkoły może odstąpić od przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.
Wymagane dokumenty:
1)    podanie o przyjęcie do szkoły (pobierz druki podań)
2)    oryginał świadectwa ukończenia szkoły
3)    dwa zdjęcia (podpisane)
4)    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (szkoła policealna).
TERMINARZ
od 1 czerwca do 28 sierpnia 2016 - składanie wymaganych dokumentów
(Postępowanie uzupełniające do 22 sierpnia 2016 do godz. 14.00)
29 sierpnia 2016 godz. 12.00 ogłoszenie wyników naboru do Szkoły Policealnej dla Dorosłych
 
Podstawa prawna: art.9 ust.2 oraz art.10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.7, z późn. zm.).